igdy nie jest za późno na nauke!

 

 

 

 

edukacja 

 

 

 

Oferujemy wielokierunkową diagnozę i terapię dzieci i młodzieży. Nasza Pracownia Terapii to miejsce, gdzie każdy potrzebujący wsparcia i pomocy znajdzie otwartych na drugiego człowieka specjalistów oraz przyjazną atmosferę.

 

 

 

Zapraszamy na następujące zajęcia terapeutyczne:

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

diagnoza - 300 zł

terapia 45min - 80 zł

 

     Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) to brak umiejętności wykorzystywania otrzymanych przez zmysły informacjo w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają miejsce w centralnym układzie nerwowym, którym kieruje mózg. Jeśli przetwarzanie przebiega nieprawidłowo, mózg nie organizuje dobrze informacji sensorycznych.

 

Objawami SPD są:

  • Zaburzenia modulacji sensorycznej (odnosi się do tego jak dziecko reguluje swoje reakcje na wrażenia; są to dzieci nadaktywne, podreaktywne albo też takie, które poszukują wrażeń sensorycznych).

  • Problemy z dyskryminacją sensoryczną (dziecko ma problem z rozróżnianiem docierających do niego wrażeń)

  • Problemy motoryczne o podłożu sensorycznym (trudności w działaniu, problemy z opracowaniem działania, zaplanowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem planu).

 

        U dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej działanie tworu siatkowatego może być nieprawidłowe. Dzieci z krótkotrwałą koncentracją uwagi mogą mieć niesłusznie przypisaną diagnozę ADD (Attention Deficit Disorder – zespół zaburzeń koncentracji uwagi bez komponenty ruchowej) lub ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Zespół Nadpobudliwości z deficytem uwagi). Przyczyną trudności tych dzieci może być nadreaktywność sensoryczna, podreaktywność sensoryczna lub poszukiwanie wrażeń sensorycznych.

 

      U wielu dzieci nieprawidłowe reakcje, zachowania mogą być spowodowane właśnie zaburzeniami w integracji sensorycznej. Nierówne tempo rozwoju w zakresie powstawania poszczególnych umiejętności może wskazywać na obniżony proces integracji zmysłowej. Dysfunkcje SI mają negatywny wpływ również na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Przy prawidłowym rozwoju dziecka, jego zdolności zaplanowania, zapamiętywania i wykonania nowej czynności, jak i czynności ruchowe wykonane są w sposób automatyczny.

 

     W zaburzeniu i obniżeniu zdolności do zaplanowania i wykonania nowej, celowej aktywności ruchowej (dyspraksji) przez dziecko dysfunkcje obejmują wiele obszarów i sfer funkcjonowania dziecka. A są to przede wszystkim:

• zaburzenia emocjonalne wynikające z niewłaściwej reakcji na otoczenie,

• niski poziom uwagi, pamięci oraz przetwarzania bodźców wzrokowych i słuchowych,

• dysfunkcje w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych (równowagi, czucia głębokiego i dotykowego),

• obniżony poziom zdolności motorycznych, również w obrębie dłoni i palców,

• zaburzenia schematu ciała, orientacji przestrzennej i kierunkowej, niska pamięć ruchowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA RĘKI

 

30 minut - 50 zł.

 

     Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu.

 

Czym jest terapia ręki?

 

  • to zagadnienie interdyscyplinarne obejmujące wiedzę z różnych dziedzin. Tak szerokie podejście pozwala właściwie spojrzeć na sprawność ręki, czynniki zaburzające jej pracę oraz umożliwia uchwycenie trudności z jakimi boryka się dziecko.

  • to zestaw optymalnie dobranych ćwiczeń zależnych od stwierdzonego problemu, które nie obejmują samej ręki! Nasze ręce powiązane są z tułowiem i zależą od tego co dzieje się w centralnej części naszego ciała. Takie podejście jest zgodne z neurofizjologicznym kierunkiem rozwoju dziecka.

  • Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, poczynając od głowy przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłonią. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, bardziej precyzyjnymi.

 

Terapia ręki jest działaniem wielopoziomowym zatem obszarów oddziaływań jest kilka:

 

1. Poprawa sprawności ręki:

  • trudności z posługiwaniem się rękoma, prace i wytwory Twojego dziecka wydają się niestaranne, chaotyczne; nie lubi działań ręcznych, tj.: rysowanie, malowanie, lepienie,

  • dziecko ma trudności z czynnościami samoobsługowymi,

  • ma trudności z koordynacją wzrokowo- ruchową ( łapanie piłki, rzucanie, wsypywanie, wlewanie),

2. Nieprawidłowy chwyt pisarski:

  • kiedy u Twojego dziecka zauważasz nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego, zazwyczaj wynika to z zaburzonego wzorca grafomotorycznego, który obejmuje całe ciało,

  • ręka szybko się męczy podczas pisania,

  • w trakcie pisania pogarsza się jakość pisma,

  • kiedy stwierdzono u Twojego dziecka dysgrafię,

3. Odzyskanie utraconych funkcji:

  • po wypadkach, nagłych stanach chorobowych w wyniku których pacjent traci wcześniejsze umiejętności manualne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WEDŁUG WERONIKI SHERBORNE

DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

 

45 minut - 50 zł

 

Posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.

2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.

3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Co oferujemy?

  • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, zwiększenia umiejętności kontrolowania jego ruchów oraz poznawania własnych możliwości ruchowych,

  • usprawnianie motoryki, doświadczanie poczucia własnej siły i sprawności,

  • zwiększanie zaufania do siebie samego, wzrost poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu,

  • poszerzenie i wzbogacenie doświadczeń społecznych, wzrost inicjatyw,

  • naukę zasad współżycia i współdziałania w grupie,

  • rozładowanie nagromadzonych emocji i napięć,

  • rozwój kreatywności i twórczą zabawę w sprzyjającej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

45 minut - 80 zł

 

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy,

  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 

45 minut - 100 zł

 

Terapia neurologopedyczna – obejmuje ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne, komunikacyjne, masaże logopedyczne i inne wspierające i rozwijające mowę dziecka.

 

Wczesne rozpoznanie i ukierunkowanie działań terapeutycznych u osób z:

  • afazją i dyzartrią,

  • porażeniem mózgowym,

  • dyslalią,

  • autyzmem,

  • wadami rozwojowymi,

  • zespołem Downa,

  • rozszczepem podniebienia,

  • dysfagią,

  • zaburzeniem rozwoju psychoruchowego

  • urodzonych przedwcześnie

  • z obniżonym napięciem mięśniowym,

  • z zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych,

  • ze słabymi odruchami orientacyjnymi,

  • zagrożonych autyzmem,

  • z niepełnosprawnością intelektualną,

  • z zaburzeniami mowy

  • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 

 

 

 

TERAPIA BEHAWIORALNA

 

45 minut  -  80 zł.

 

Terapia behawioralna bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian. Techniki stosowane w tym podejściu to systematyczna desensytyzacja, relaksacja, technika awersyjna, system wzmocnień oraz modelowanie uczestniczące.

Cele:

  • rozwijanie zachowań deficytowych,

  • redukowanie zachowań niepożądanych,

  • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

4 spotkania w miesiącu

1 godzina - 50 zł

 

Cele:

  • kreowanie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, co w praktyce oznacza, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie,

  • pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowania – ukazanie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowawca nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje,

  • poszerzanie swojej wiedzy na temat uczuć, nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami oraz towarzyszenia dzieciom, przeżywającym określone stany emocjonalne,

  • poprawa relacji i kontaktów rodzinnych,

  • pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwiające kwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów,

  • wyposażanie w odpowiednie umiejętności i kompetencje w tym zakresie – analizowanie sposobów zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności, doświadczanie konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów, wytyczania granic, stosowania pochwał,

  • skuteczniejsze pomaganie dziecku (poprzez rodziców) w budowaniu pozytywnej samooceny, doświadczaniu poczucia własnej wartości, wygaszaniu zachowań niepożądanych, nabywaniu ważnych życiowo kompetencji społecznych.

 

 

 

 

Education © 2019

Znajdź nas na Facebooku