igdy nie jest za późno na nauke!

 

 

 

 

edukacja 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA UNIVERSUM

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Universum

 

Uczymy i wychowujemy człowieka na miarę XXI wieku

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego         i kreatywnego rozwoju. Nasi absolwenci będą doskonale przygotowani do kontynuowania nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych, są przyzwyczajeni do samodzielnej i systematycznej nauki. Kształtujemy               i wychowujemy dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

 

Jesteśmy jedyną szkołą w Bydgoszczy, która począwszy od kl. I do VIII stosuje w pełni innowacyjne metody kształcenia oraz bezgraniczną indywidualizację ucznia i rodzica.

 

EDUKACJA

 

    W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań - wg maksymy Konfucjusza:

                            Powiedz mi a zapomnę.

                            Pokaż mi a zapamiętam.

                            Pozwól mi zrobić - a zrozumiem...

 

    W naszej szkole nie ma ocen, zadań domowych, dzwonków, jednostek lekcyjnych, kar, nagród, pochwał, nie siedzimy w ławkach, nie nosimy ciężkich plecaków, a w zamian za to mamy rodzinną i przyjazną atmosferę, przestrzeń do indywidualnego rozwoju i nauki, łączone klasy oraz ogrom zrozumienia i życzliwości od naszych nauczycieli.

 

Respektujemy różnice między uczniami i każdemu umożliwiamy rozwijanie uzdolnień.

 

Bazujemy na pozytywnych emocjach, za­kładamy, że proces uczenia się dostarcza pozytywnych przeżyć i pro­wadzi do takich odczuć jak: zadowo­lenie, szczęście, zachwyt.

 

W nauczaniu nastawiamy się na:

 • indywidualizację podejścia do ucznia,

 • realizację treści programowych wg metod aktywnych, innowacyjnych, czerpiemy z bogactwa myśli pedagogicznych C. Freineta, J. Korczaka, Marii Montessori czy Helen Parkhurst,

 • wykorzystanie wiedzy pedagogicznej oraz najważniejszych nurtów np. komunikacji bez przemocy Thomasa Gordona do tworzenia odpowiedniej przestrzeni do poznawania rzeczywistości,

 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań ucznia,

 • wyposażenie ucznia w umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą,

 • doświadczalne poznanie świata poprzez dociekanie naukowe i eksperymentowanie,

 • skuteczne komunikowanie się w języku obcym,

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej,

 • samodzielność,

 • współpracę

 • myślenie krytyczne.

 

WYCHOWANIE

 

    To niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii.

Wychowując naszych uczniów staramy się:

 • kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru,

 • zwracać uwagę na kulturę osobistą, właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych,

 • wyposażyć ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie,

 • wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych,

 • uczulać na zagrożenia cywilizacyjne, wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo,

 • nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych czy autoprezenatcji.

 

Z dużym powodzeniem realizujemy również bardzo istotny cel wychowawczy zawarty w maksymie:

UCZYMY POMAGAĆ - stąd w szkole wiele aktywności nastawionych na pomoc innym, np. Koło wolontariatu.

 

OPIEKA

 

    Szeroko rozumiana działalność opiekuńcza szkoły opiera się na założeniu, że podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Dziecko w naszej szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.

Kameralność placówki eliminuje przemoc i agresję.

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 16.30

Opieka poza godzinami zajęć jest bezpłatna.

 

OFERTA  EDUKACYJNA

 

    Zajęcia w szkole są tak dobrane, aby w najwyższym stopniu zaspakajać potrzeby rozwijającego się dziecka. Oferta szkoły jest bardzo bogata, zapewnia zarówno realizację rozszerzonego programu nauczania z większości przedmiotów jak i wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej uczniów.

Oferta podstawowa zawarta w czesnym w roku 2019/2020:

 

W KLASACH 1-3:

 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, językowa, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze,

 • zajęcia komputerowe: 1 zajęcia tygodniowo,

 • zajęcia ruchowe: 3 godziny, w tym wf na sali gimnastycznej, salce do SI, lodowisku,

 • zajęcia rozwijające – np: szachy, łamigłówki matematyczne, teatrzyk kukiełkowy, gry i zabawy logiczne, zajęcia programowe, praca na pomocach Marii Montessori, teatr Kamishibai,

 • zajęcia naukowe - przyrodniczo-fizyko-chemiczne Akademia Odkrywców -  1 godzina tygodniowo,

 • inne atrakcyjne formy rozwijania zainteresowań,

 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb,

 • ruch na świeżym powietrzu- 15-30 min. codziennie,

 • zajęcia socjoterapeutyczne,

 

W KLASACH 4-8:

 • język polski: 5 godzin,

 • język angielski: 5 godzin,

 • język hiszpański - 2 godziny,

 • matematyka: 4 godziny,

 • przedmioty przyrodnicze 3- 8 godzin – w zależności
  od klasy: przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka
  (w tym: eksperymenty i doświadczenia uczniowskie – Akademia Odkrywców),

 • historia - w zależności od klasy 1 - 2 godziny,

 • zajęcia komputerowe, informatyka: 1 godzina,

 • przedmioty artystyczne: plastyka, muzyka, technika - po 1 godzinie,

 • lekcja wychowawcza: 1 godzina,

 • wf: (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na lodowisku) - 4 godziny,

 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb,

 • zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Poobiednie spotkania z książką – czytamy dzieciom codziennie

 

    Czytanie książek może być siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię dziecka. Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu z książką buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem.

 

TIK i multimedia

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne i multimedia

 

    Szkoła wychodząc naprzeciw cyfrowej rewolucji w edukacji stosuje najnowsze technologie informatyczne w edukacji.

Tablet i laptop w edukacji wraz z technologią posługiwania się informacją stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od przekazywania przez nauczycieli dużych zasobów informacji. Jest zatem oczywiste, że wyposażenie uczniów w kompetencje medialne i ich wykorzystanie to jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły.

 

tablica interaktywna -kl. I-III,

monitor interaktywny – klasy starsze

 

    Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Jej najważniejszą cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczeń stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.

 

Monitor działa samodzielnie tak jak tablet.

 

Na każdym wyświetlonym na tablicy lub monitorze obrazie/zdjęciu/tekście można pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail lub wydrukować.

Wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej i monitora mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych itp.

 

Programy edukacyjne

 

    Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych stwarzają warunki do rozwijania umiejętności dzieci w wielu zakresach tj. uczenia się, myślenia, poszukiwania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, działania, współpracy.

 

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tabletów i laptopów

 

    Wykorzystanie tabletów i laptopów w toku codziennych zajęć lekcyjnych bazuje na naturalnej umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesną technologią i narzędziami multimedialnymi.

Uczniowie pracują wyłącznie metodami projektowymi, dzięki temu rozwijają i doskonalą osobiste kompetencje z zakresu: przedsiębiorczości, praktycznego posługiwania się językiem angielskim, umiejętności matematycznych, umiejętności naukowo-technicznych oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

 

Dostęp do bezprzewodowego Internetu

 

    Internet w szkole stanowi przede wszystkim źródło szybko dostępnej informacji z bardzo wielu dziedzin potrzebnych uczniom w nauce i łatwo przyswajalnych, ponieważ podanych w formule multimedialnej. Daje więc możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

 

ZASOBY

 

Plac zabaw, ogród do zabaw, sala gimnastyczna, sprzęt IT, sala do SI, pracownie przedmiotowe.

 

OPŁATY

 

w roku szkolnym 2019/2020

wpisowe - 700 zł

czesne - 7800 zł na rok, można rozłożyć na 12 rat po 650 zł.

 

REKRUTACJA

 

    Przyjęcie dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Universum, jest możliwe przez cały rok szkolny i przebiega w następujących etapach:

1. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły,

2. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia",

3. Wpłata wpisowego (gwarancja przyjęcia dziecka),

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoły podczas

spotkania z dyrekcją - po telefonicznym uzgodnieniu terminu -607 21 35 33.

 

    Chcesz wiedzieć, czy Twoje dziecko poczuje się u nas dobrze?

Zapraszamy w takim razie na lekcje próbne, gdzie dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach szkolnych z naszymi uczniami przez wybraną liczbę godzin lub cały dzień.

Koszt lekcji próbnej wynosi 50 zł.

Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu - 607 21 35 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education © 2019

Znajdź nas na Facebooku